สมัครเป็นจิตอาสา เส้นทางแห่งบุญของจริง

สมัครเป็นจิตอาสา เส้นทางแห่งบุญของจริง

ปัจจุบันมีคนรวมกลุ่มกันจัดตั้งโครงการจิตอาสารูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น เพื่อระดมคนที่อยากทำความดีเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มก้อน เพื่อให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมอย่างมากมาย ถ้าคุณต้องการร่วมเป็นจิตอาสาจะมีกิจกรรมรูปแบบใดที่ทำได้บ้าง

ซ่อมแซมโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

การเข้าร่วมเป็นอาสาพัฒนาหรือซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เช่น ดอยบนภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ฯลฯ เป็นงานอาสาที่มีการจัดทำทุก ๆ ปี การเป็นอาสาซ่อมแซมอาคาร สร้างสนามเด็กเล่น ทำลานกีฬา ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ ห่างไกลยาเสพติด จึงเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ในระยะยาวได้อย่างมาก

เป็นครูอาสาในที่ห่างไกล

สถานที่ต้องการจิตอาสา มักเป็นสถานที่ที่เดินทางเข้าถึงลำบาก ห่างไกลความเจริญ แต่มีเด็กและเยาวชนจำนวนมากที่ได้อาศัยโรงเรียนเหล่านี้ในการศึกษาหาความรู้ ทำให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่ดี การได้เป็นครูอาสาจึงถือได้ว่าเป็นการทำความดีที่ยิ่งใหญ่และทำให้อิ่มใจมากทีเดียว

พาผู้พิการออกกำลังกาย

มีกลุ่มใน Facebook และสมาคมผู้พิการที่คนทั่วไปสามารถติดต่อเพื่อเป็นจิตอาสาพาผู้พิการ เช่น หูหนวก ตาบอด นั่งรถวีลแชร์ ฯลฯ ไปออกกำลังกายตามสวนสาธารณะและงานวิ่งต่าง ๆ ถือได้ว่าเป็นการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพให้ตัวเองและได้ทำความดีไปพร้อม ๆ กัน เชื่อว่าจะเป็นอีกกิจกรรมที่คุณจะประทับใจไม่รู้ลืม

กิจกรรมฟื้นฟูธรรมชาติ

การปลูกต้นกล้า เพาะไม้ยืนต้นในพื้นที่ป่าจังหวัดต่าง ๆ ร่วมสร้างฝายกั้นน้ำ ปลูกป่าชายเลน ดำน้ำเก็บขยะในทะเล ซ่อมแซมปะการัง ฯลฯ เหล่านี้นับว่าเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่น่ายกย่อง เพราะให้ประโยชน์มหาศาลต่อสังคมโลก เนื่องจากปัจจุบันเราประสบปัญหาโลกร้อนและปริมาณป่าธรรมชาติที่ลดลง เราทุกคนจึงต้องช่วยกันดูแลธรรมชาติให้มากขึ้นในทุกช่องทาง

ทำกิจกรรมสันทนาการกับผู้ด้อยโอกาส

ผู้ด้อยโอกาสในที่นี้ ได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุที่ครอบครัวทอดทิ้ง รวมถึงผู้ต้องขังในเรือนจำ ซึ่งมีทางเลือกน้อยกว่าคนอื่นในสังคม การรวมกลุ่มเป็นจิตอาสาทำกิจกรรมสันทนาการ สร้างความสุขให้แก่พวกเขาภายใต้กฎเกณฑ์ของแต่ละสถานที่ ร่วมกันทำอาหารเตรียมไปจัดเลี้ยง หรือบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน เสื้อผ้า เป็นต้น ถือว่าเป็นการทำบุญที่ให้ความสุขแก่ผู้รับและสร้างความอิ่มเอมใจแก่ผู้ให้เป็นอย่างมาก

กิจกรรมทำความดีโดยการเป็นจิตอาสานั้นมีหลายแนวทางที่คุณสามารถเลือกทำได้ตามความสนใจ ขอเพียงมีเจตนาที่ดี ทำด้วยใจรัก คุณย่อมได้รับความสุขและเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับผู้อื่นต่อไป