ธุรกิจสีขาว ประกอบการสุจริต สร้างสมดุลโลก

ธุรกิจสีขาว ร่วมทำความดี สร้างสมดุลโลก

เมื่อโลกกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤติจากการพัฒนาธุรกิจแบบทุนนิยม จนก่อให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อนเกินกว่าจะแก้ไข การพัฒนาให้ก้าวไกลเพื่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจ กลายเป็นการเพิ่มภาวะวิกฤติให้กับโลก ทั้งในเรื่องทรัพยากรที่ถูกนำมาใช้อย่างไม่จำกัดและอาจหมดไปในไม่ช้า ปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงยากเกินกว่าจะควบคุม ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพกายและใจ ซึ่งหลายประเทศล้วนตระหนักและได้ร่วมมือกันหาแนวทางแก้ไข เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา และทำทุกวิถีทางที่จะหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติ อีกทั้งปัญหาการขาดแคลนอาหารและทรัพยากร

ทุกวันนี้กลุ่มธุรกิจสีเทาเกิดขึ้นไม่น้อย โดยเฉพาะกลุ่มเว็บทีเด็ดบอลต่างๆที่ติดโฆษณาเว็บพนันหาลูกค้า หากใครเผลอเล่นไปแล้วติดงอมแงม สุดท้ายชีวิตคงไม่เหลือทรัพย์สินอะไร ธุรกิจสีขาวจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในแวดวงการศึกษา ตลอดจนภาคธุรกิจและเอกชนในบ้านเราอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเชื่อกันว่าแนวคิดของการทำธุรกิจสีขาวนี้จะช่วยส่งเสริมให้ภาคธุรกิจร่วมกันทำความดีเพื่อสร้างสมดุลคืนให้แก่ชุมชนและโลกที่น่าอยู่

ธุรกิจสีขาว คือรูปแบบ การดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต โดยนำหลักคุณธรรมมาใช้จัดระเบียบพื้นฐานการบริหารองค์กร ครอบคลุมตั้งแต่วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์การดำเนินงานไปจนถึงแนวทางการปฏิบัติ แนวคิดการแบ่งปันต่อเพื่อนมนุษย์ ต่อทรัพยากร รวมถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเห็นคุณค่าความสำคัญของการทำความดีต่อคนใกล้ตัว และช่วยกันขยายไปสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

3P

แนวทางการทำธุรกิจสีขาว ประกอบด้วย 3P ได้แก่

People บุคลากรขององค์กรและบริษัท ตลอดจน ลูกค้า คนในชุมชน ที่ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

Planet คือการรู้จักใช้และแบ่งปันทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนและองค์กรนั้น ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Profit คือ ผลกำไรต้องได้มาอย่างสุจริตภายใต้กรอบของคุณธรรม จริยธรรม

สำหรับหลัก 7 ประการของกลยุทธ์ธุรกิจสีขาว ได้แก่

  1. การสร้างผลเชิงบวกต่อสังคม โดยประกอบธุรกิจที่สร้างสรรค์ พัฒนา ช่วยเหลือ และแบ่งปันให้สังคมโดยรวม
  2. การตั้งเป้าหมายระยะยาวใน 10-20 ปีข้างหน้า โดยใช้รูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมเป็นตัวขับเคลื่อน
  3. การมองภาพกว้างของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแสวงหาจุดสมดุลระหว่าง People, Planet และ Profit หมายถึง การปลูกฝังแนวคิดคุณธรรมให้แก่บุคลากร ลูกค้าและชุมชนโดยมุ่งเน้นกำไรของสังคมมากกว่ากำไรขององค์กร
  4. เสริมสร้างแนวคิดการแบ่งปันและช่วยกันรักษาทรัพยากรส่วนรวม มากกว่าจะแข่งขันกันเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาด
  5. ปลูกฝังวัฒนธรรมความมีระเบียบวินัย มีศีลธรรมและรักษาสัจจะ ยึดมั่นความถูกต้องเป็นที่ตั้ง
  6. เป็นแบบอย่างในการมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน
  7. สร้างมาตรฐาน กล้าคิดนอกกรอบ กล้าที่จะสร้างปรากฏการณ์พลังบวกให้เกิดขึ้นฯ

ปัจจุบันประเทศไทย มีองค์กรภาคเอกชนที่ยึดมั่นในแนวทางการดำเนินงานด้วยธุรกิจสีขาวมาอย่างยาวนานเช่น กลุ่มธุรกิจในเครือซีเมนต์ไทย เครือสหพัฒน์ เดอะบอดี้ช็อป กิฟฟารีน โตชิบาไทยแลนด์ และสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ซึ่งเคยตีพิมพ์หนังสือ กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว White Ocean Strategy โดยมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนสมรภูมิรบบนเส้นทางธุรกิจให้เป็นสมรภูมิแห่งคุณธรรม เพื่อให้ทุกคนร่วมมือกันทำความดี ช่วยกันสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจและสังคม ควบคู่ไปกับการคืนสมดุลธรรมชาติให้กับโลก การทำความดีตั้งแต่วันนี้ ย่อมส่งผลดีถึงคนรุ่นต่อไปในอนาคต