ทำความดีผ่านกิจกรรมอาสาปี 2562

ทำความดีผ่านกิจกรรมอาสา

ปี 2562 มีกิจกรรมอาสาสมัครทำความดีเพื่อสังคมอยู่มากมายที่อยากแนะนำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม เพราะจะทำให้รู้สึกถึงคุณค่าในชีวิตมากขึ้น และทำให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จะมีกิจกรรมอะไรบ้าง เราไปดูพร้อมกันเลย

1. อาสาสมัครปลูกป่าที่จังหวัดลำพูน

เป็นกิจกรรมอาสาเพื่อการอนุรักษ์ป่าและนกยูง ซึ่งมีจำนวนลดน้อยลงจนใกล้จะสูญพันธุ์ เนื่องจากมีการถางป่าไปทำสวนผักผลไม้ทางการเกษตรของชาวบ้านในอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

การร่วมกันปลูกป่าครั้งนี้ จะอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยเป็นโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งยังจะมีกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศอื่น ๆ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับนกยูง การให้อาหารแก่นกยูง ผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ volunteerspirit.org

2. กิจกรรมอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว ที่คุ้งบางกะเจ้า

เป็นงานอาสาทำความดีที่คุ้งบางกะเจ้า ในพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ อันเป็นสวนสาธารณะและที่ออกกำลังกายสำหรับคนรักสุขภาพใกล้กรุงเทพ ซึ่งคนในพื้นที่ได้ร่วมกันดูแลความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและพืชพรรณของต้นไม้นานาชนิดอยู่เสมอ

กิจกรรมนี้ จะเป็นการเพิ่มโอกาสการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยให้อาสาสมัครผลิตลูกบอล EM หรือจุลินทรีย์ชีวภาพ สำหรับใส่ลงแหล่งน้ำ คูคลอง เพื่อช่วยในการบำบัดน้ำเสียตามภูมิปัญญาแบบธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้เพิ่มออกซิเจนให้แหล่งน้ำ สร้างสมดุลในระบบนิเวศให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมปั่นจักรยานแรลลี่และเที่ยวตลาดบางน้ำผึ้ง ซื้ออาหารและสินค้าของชาวชุมชนก่อนกลับด้วย สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์กรกฤษณ์อาสา

3. อาสาสมัครช่วยผู้ด้อยโอกาสที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จะเป็นการนำอาหาร สมุด ดินสอ เสื้อผ้า รวมถึงของใช้ที่จำเป็นไปบริจาคให้แก่ผู้ที่ด้อยโอกาสที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่โป่ง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมีกลุ่มแกนนำสำคัญคือ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ทำโครงการ “แบกเป้อาสาพี่ช่วยน้อง” เป็นปีที่สองแล้ว เพื่อการกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และทุกคนในสังคมร่วมกันช่วยเหลือผู้ที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดลได้

จะเห็นได้ว่ากิจกรรมอาสาทำความดีเพื่อสังคมที่กล่าวมาแล้วเป็นกิจกรรมดี ๆ ที่จะแบ่งปันโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาส ทั้งยังเป็นการใช้ความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ร่วมกัน ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ป่าและแหล่งน้ำ

หวังว่าบทความนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านร่วมทำกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคมไทยกันมากยิ่งขึ้น และเชื่อมั่นว่าทุกท่านจะได้รับความสุขจากการทำกิจกรรมอาสาอย่างแน่นอน

ทำความดีผ่านกิจกรรมอาสา