จิตอาสา กิจกรรมทำความดี เพื่อสังคม

งานกิจกรรม ทำความดี เพื่อสังคม หรืองานจิตอาสา กิจกรรมที่จะช่วยยกระดับจิตใจ ช่วยให้สังคมน่าอยู่ เป็นกิจกรรมทำความดีแบบง่าย ๆ ที่เราสามารถทำได้ โดยวันนี้เรามีกิจกรรมจิตอาสามาแนะนำกัน

จิตอาสา คืออะไร? ช่วยใคร?

จิตอาสา คือ การช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคม โดยเกิดจากความเต็มใจช่วยเหลือ พร้อมจะเสียสละ แรงกาย เวลา ทรัพย์สิน เพื่อสาธารณะประโยชน์ งานจิตอาสามีกิจกรรมเพื่อช่วยสังคมในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศาสนา เกษตร สัตว์ บูรณะ ฟื้นฟู ก่อสร้าง ด้านสาธารณสุข สุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี การศึกษา หรือด้านศิลปะ วัฒนธรรม โดยมีทั้งการบริจาค และการให้ความช่วยเหลือโดยกำลังแรงกาย แรงใจ

ลักษณะของจิตอาสา

1. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

2. มีความตั้งใจทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล และส่วนรวม โดยไม่หวังในสิ่งตอบแทน

3. พร้อมที่จะเสียสละ และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ผลตอบแทนจากการเป็นจิตอาสา

1. ได้ทำให้บุคคล สังคม โลกของเราน่าอยู่ขึ้น

2. ได้ทำให้บุคคลอื่นมีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

3. ได้ฝึกการเสียสละ เช่น เวลา ทรัพย์สิน แรงกาย แรงใจ

4. ฝึกจิตใจให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพิ่มความอ่อนน้อมถ่อมตน

5. ลดความเป็นตัวตนของเราลง ลดอัตตา

6. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

กิจกรรมจิตอาสาที่น่าสนใจ

1. กิจกรรมช่วยด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่าชายเลน โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ เก็บขยะในพื้นที่อุทยาน ช่วยเหลือสัตว์ ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง เป็นต้น

2. ด้านช่วยเหลือผู้อื่น เช่น ช่วยเหลือเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ทั้งการบริจาคสิ่งของที่จำเป็น การเลี้ยงอาหารกลางวัน การให้ความรู้ด้านอาชีพ การหาทุนเพื่อให้เป็นค่าใช้จ่าย เป็นต้น

3. การบูรณะ ฟื้นฟู ก่อสร้าง เช่น การทาสีอาคาร การก่อสร้างอาคาร การสร้างฝายทดน้ำ ซ่อมแซมห้องเรียน เป็นต้น

จิตอาสา คืออะไร

การสมัครและเริ่มทำกิจกรรมจิตอาสา

สามารถหากิจกรรมจิตอาสาได้จากหลายแหล่ง ทั้งเว็บไซต์ โซเชียล มีเดีย สมาคม หรือจะรวมกลุ่มกับเพื่อน ๆ ไปทำความดีด้วยกันก็ดี แต่วันนี้เรามีเว็บไซต์จิตอาสามาแนะนำ 2 เว็บไซต์

1. เครือข่ายจิตอาสา (http://www.volunteerspirit.org/) เว็บไซต์ที่เกิดจากการรวมตัวกันของหลาย ๆ มูลนิธิ เว็บไซต์ที่มีงานอาสาให้เข้าร่วมหลากหลาย ใครถนัดด้านไหนก็มีกิจกรรมให้คุณได้เข้าร่วม

2. ธนาคารจิตอาสา (https://www.jitarsabank.com/home) เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ช่วยให้จิตอาสาได้ค้นหาและพบงานที่มีความถนัด

การทำความดีเพื่อสังคมมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อย ๆ เพราะมีคนจำนวนไม่น้อยที่มีจิตใจอยากช่วยเหลือให้สังคมดีขึ้น คนละไม้ คนละมือ ช่วยกันสร้างสังคมที่ดีกว่าเดิม เพื่อตัวเราเอง ลูกหลาน ครอบครัว และคนรอบข้าง วันนี้ขอจบด้วยประโยคที่ทำให้เข้าใจจิตอาสามากขึ้นจากเว็บไซต์ เครือข่ายจิตอาสา ว่า “การที่จิตอาสาไม่ได้รับผลตอบแทน ไม่ใช่ว่าเค้าไม่มีค่า แต่เพราะหัวใจของเค้าประเมินค่าไม่ได้”